Ontstaan carnaval in Wienesroa

HET ONTSTAAN VAN CV DE VELDKRETSERS

Dit verhaal is afkomstig van de eerste voorzitter/president van onze carnavalsvereniging De Veldkretsers, de heer Math Marell. Het betreft een kopie van zijn bijdrage voor de Veldkretsergazet 2004-2005. Bij de samenstelling van dit artikel is teven gebruik gemaakt van de kennis van Lou Curfs, Zef Meessen, Jan Mulkens en Wiel Oehlen.
Deze bijdrage is geheel in het Wienesroa's dialect.


Een verhoal euver de Veldkretsers.
Carnavalsvereinigingen viere allein hun elfde, twieëntwintigste, drieëndertigste, veerenviertigste [enz] verjoardig.
De Veldkretsers bestoan in 2005 viertig joar. Dat telt dus neet echt, mer toch griepe veer ozze 'robijnen verjoardig' aan um aan de hand van, ozze ieësjte vuurzitter en president, Math Marell truuk te blikke op de geboorte van de Veldkretsers en de sjtuutbevalling die doa aan vuuraaf ging.
In ut midde van de vorige ieuw woerd in os dorp amper carnaval gevierd. Dat mog doe eigelik nog neet. Vasteloavend woerd doe veural nog gezeen es e zondig feës, dat mit alle geweld besjtreie moos waere. Bis in ut begin van de joare zestig organiseerde d'r pesjtoer van Wienesroa in 't carnavalsweekend een zoëgenaamde ‘viertig-oer-doerende-aanbidding', es alternatief vuur de drei dol daag en es kirkelik protest taege ut viere van ut verwerpelijke carnavalsfieës. De plaatsjelikke carnavalsvierders mooste hun plezeer in dae tied in buurgemeinte of nog wier weg zeuke. Ich kin mich herinnere dat in os Boerebloaskapel eind joare vieftig en begin joare zestig de carnavalsfieëste in Sjivvermont en in 't Duutsje grensplaetsjke Prummeren haet opgeloesterd. De Boerebloaskapel van Wienesroa besjtong oet e aantal enthousiaste lede van de fanfare St. Caecilia en kin eigelik waere gezeen es de vuurganger van de Rötsjer Jonge. In Prummeren bleve de muzikante dan mit hunne aanhang sjloape, zoëdat ze da e gans weekend ongesjtuurd van 't carnavalsfieës kostte genete.

Meh geleidelik aan woerte d'r auch in Wienesroa versjillende initiatieve bedach. Die vuural onger de jeugd ummer mie bieval krege. Zoë woerd in ut begin van de joare zestig Piet Erens, in ut café van Lies Erens en Zet Curfs, es caféprins gepresenteerd en woerd d'r in 1964 bie Jaap en Tonnie Bloebaum-Habets mit carnaval al e sjpetterend bal georganiseerd, onger de muzikale begeleiding van "de Wijnando's", e orkest dat besjtong oet Lou Curfs [drummer], Jan Mulkens [accor­deon] en Wiel Mulkens [gitaar]. Eind 1964 woerd in Zjwier, in 't populaire café van Jo en Lenie Eurlings, 't idee geboare inne eige buurtprins oet te rope. Tegeliekertied koame d'r bie de sjpaarciub van Wienesroa in 't café van Sjeng Curfs auch concrete plannen um inne eige prins oet te roope.

In december van dat joar leidde dat op de ledeverga­dering van de sjpaarclub tot groëte commotie. E groet aantal lede, woa onger Lou Curfs, Hub Habets, Jan Mulkens [e.a.], bleek 't doa faliekant mit oneens te zie. Zie vonge die versjnippering gein gauw zaak. Carnaval moos gedrage waere doer 't ganse dorp, dus durg zoë veul mögelik luuj oet Wienesroa, Zjwier, Brommele, Loar en de Vink. Dat geveul laefde zoë sjterk dat inkele weëke later, op zondig 31 janewarie 1965, in de sjtampevolle achterzaal van café Bloebaum een sjpeciaal vergadering woerd belag, um te komme tot de oprichting van een carna­valsvereiniging vuur gans Wienesroa. Sjir Starmans leidde die beieenkomst, mit es notulist Hub Habets.

Helmut Hermes [d'r vuurzitter van de plaatsjelikke voetbalvereiniging] heel, tiedens de laevendige verga­dering, e vurig pleidooi dat ze d'r vuur mooste zörge dat 't tot een carnavalsvereiniging vuur gans Wienesroa zou komme en dat de besjtoande vereinigingen doa auch actief a zouwe mitwirke. Dat woar inne oproop dé op veul bieval koos raekene. Es vuur­zitter van R.K.V.V. Wijnandia zag hae toe, zich sjterk te zulle make vuur de actieve participatie durch zoëvöl meugelik lede van de voetbalvereiniging.

Op aandringe van de vergadering woerd ich tiedens dees beieekomst gebombardeerd tot d'r vuurzitter [tevens president] van die carnavalsvereiniging, e eer­vol verzeuk dat ich natuurlik neet koos weigere. Versjillende aanwezige meldden zich dé daag aan vuur ein besjtuursfunctie of goave te kinne dat zie d'r bes waal zin in houwe zitting te numme in d'r iësjte 'Road va Elf van Roa' en nog mie aanwezige zagten enthousiast toe de carnavalsvereiniging op een anger maneer actief te wille ongersjteune.

Mer d’r iësjte muilikke klus dae moos waere gekloard, woar ut zoë sjnel meugelik op ein lien te komme mit de zelfverzieëkerde carnavaliste oet Zjwier. Inne groep van wies mansluuj, besjtoande oet Hub Habets, Johan Habets, Jan Mulkens en Math Neven woerd aafgevaardigd, mit es opdrach Zjwier euver te hoale de zelfstandige activiteiten te sjtake en mit te wirke aan een carnavalsvereiniging vuur gans Wienesroa. In ut hol van der lieuw, 't Zjwierse café van Jo Eurlings, haet doa op volgend een fel vergadering plaatsj gevonge. Die noa lange en muilikke ongerhandelinge, haet geresulteerd in de volgende aafsjproake:

D'r iësjte prins van Wienesroa zou aafkomstig zie oet Zjwier, 't vergaderlokaal van de carnavalsvereiniging zou in café Eurlings waere gevestigd en de samensjtelling van d'r Road van Elf zou geliek euver Wienesroa en Zjwier waere verdeild.

Vuur de rest van de oetwirking van dit biezonger muilik tot sjtand gekoame akkoord woerd e vervolg uuverlek belag in café Royen in Brommele. Tiedens die vergadering is oeteindelik ut fundament gelag vuur de Veldkretsers. Ich kin mich nog herinnere dat ich op dae daag es vuurzitter/president

E groet aantal luuj oet Zjwier mog verwelkomme, die es lid tot os vereiniging wole toetreie. In café Royen is dae daag, in good euverlek, d'r iësjte Road va Elf samegesjteld bestoande oet: Guus Driessen, Wiel Marell, Zef Meessen en : - Gir Moderscheim- allemoal oet Zjwier- en Lei Curfs, Lou Curfs, Zef Curfs, Wiel Mulkens, Piet Quadakkers en Sjir Starmans oet Wienesroa. Ich zelf woende toen nog in Zjwier woar al ierder, durch mien functie es vuurzitter/president automatisch beneumd tot lid van de Road va Elf. Doe woertte de besjtuurslede gekoaze: Sjir Starmans es vice-vuurzitter en auch lid van de Road va Elf, Hub Habets es secretaris, Jan Mulkens es penningmeister en Chris Keeren es besjtuurslid.

Tiedens dit euverlek in ut sjtamcafé van Brommele is auch d'r naam van oos carnavalsvereiniging ontsjtange. Gekoaze koos waere oet twieë meugelikhede: de Waterhinkes' ein woerdspeiling op de dörpsvievers van Wienesroa; auch doe al ein favoriete hangplek vuur de plaatsjelikke jeugd en 'de Veldkretsers' es verwiezing noa 't feit dat de luuj van Zjwier zoë lang es ze zich kinne herinnere, allezelaeve d'r Zjwierderkirkwaeg noa Wienesroa mooste loape oftewaal 'kretse'. 't Woerd dus 'De Veldkretsers'.

Tot slot moos d'r tiedens dees vergadering in een geheim sjtumming euver 't lot waere besjikt van Wiel Bruls, dae al bienoa tot buurtprins van Zjwier woar beneumd. Es die geheime sjtumming te wieënig sjtumme vuur um opliëver-de, dan mooste d'r vuurzitter en d'r penningmeister inne angere gesjikte persoon zeuke.

Carnaval vong in 1965 in 't letste weekend van februwari plaatsj. D'r bleef dus nog mer gans wieënig tied um ut iësjte echte carnavalsfieës van gans Wienesroa oet de grond te sjtampe. Dankzij d'r inzet van ut besjtuur, de Road va Elf, de vriewilligers én ut gemeintebesjtuur, woa onger gemeintesecretaris Fons Teheux, dae oos vereiniging haet geholpe bie 't opsjtelle van de vereinigingssjtatuute is 't oeteindelik e prachtig fieës gewoere! Op 21 febrewarie woar 't café van Jaap en Tonnie Bloebaum Habets 't toneel van een sjpetterende prinseproclamatie, mit es hoeëgtepunt de officiële bekindmaking van d'r iësjte prins carnaval va Wienesroa: prins Wiel I Bruls oet Zjwier!. Op carnavalszondig 28 febrewarie vong op 't bordes van 't plaatsjelikke gemeintehoes de fieëstelikke sjluëteleuverdracht plaatsj, woanoa oos carnavalsvereiniging in de roadzaal durch 't voltallige gemeintebesj­tuur woerd ontvange. Bie die gelegenheid woerd burge­meister Snijders tot Opper Veldkretser beneumd. Noa aaflaup van de officiële plechtighede zint de Road va Elf, de hofdames en 't besjtuur op inne vrachwage, van de firma Vonken oet Loar, durch 't ganse dorp getrokke waobie elk café oetgebreid woerd aangedoa. Ut is dae zondig erg laat gewoare. Auch op carnavalsmoandig- en dieënsdig is ut in gans Wienesroa erg onrustig gewaes en auch hieël erg laat gewoare!

Truukkiekend kint waere gesjteld, dat Zjwier, tiedens de vuurbereidinge van 't iësjte echte carnavalsfieës va Wienesroa, op alle fronte maximaal is tegemood gekoame, mer 't haed oeteindelik in 1965 geleid tot drie prachtige dol daag en doa noa tot een inmiddels veerenviertig joar jonge en bluiende carnavalsvereiniging.
Foto gallerij
 
  
Activiteiten

15-09-2018:   Ledendag CV de Veldkretsers
13-10-2018:   Ledenvergadering en foto- en filmavond
17-11-2018:   Prinsenproclamatie (Roatsjer Revue)
24-11-2018:   Same Öpene
27-12-2018:   Hahne- en Knienetoepe
12-01-2019:   Carnavalskienen
18-01-2019:   Galazitting
07-02-2019:   Tiende Riek
10-02-2019:   Jeugdzitting JCV de Veldkretserkes
10-02-2019:   Carnavalsmis
23-02-2019:   Awt Wiever en Awt Mennekesbal
27-02-2019:   Seniorenzitting
28-02-2019:   Inschrijving Optocht
01-03-2019:   Sleuteloverdracht
02-03-2019:   Prinsenreceptie CV de Veldkretsers
03-03-2019:   Carnavals Zondig
04-03-2019:   Carnavals Moandig
05-03-2019:   Carnavals Diensdig